Obchodní podmínky

I. RAW Dobroty, provozovatelem a vlastníkem je Pavla Jungmannová, IČ: 614 20 816, se sídlem Pod Sirotkem 84, Radostice 664 46 (dále jen "provozovna"). Provozní doba provozovny je pondělí až pátek od 9 do 16 hodin.

II. Provozujeme internetovou stránku www.rawdobroty.cz. (dále jen „Eshop").

III. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují práva a povinnosti mezi námi prodávajícím a vámi kupujícím našich výrobky a zboží, které je možné objednat přes stránku a spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Okamžikem odeslání objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s VOP a že s nimi souhlasí.

IV. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které kupní smlouva neupravuje, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V. Pokud se naše VOP změní, před odesláním Vaší objednávky Vás na to na našem Eshopu upozorníme. Nové VOP jsou závazné od okamžiku odeslání Vaší objednávky

VI. Na našem Eshopu je možné objednat si bio potraviny, dezerty, dorty, cereální tyčinky, granolu a další RAW produkty, které najdete na našem Eshopu. Kupující zadá před odesláním objednávky počet kusů daného produktu a rovněž způsob doručení – místo osobního odběru.

Rychlost vyřízení objednávky je závislé na dostupnosti uvedené u každého produktu. U produktu s uvedenou dostupností slovem „Skladem“ produkt okamžitě nachystáme k předání kupujícímu. Pokud je dostupnost označena jako „Připravíme“, produkt je vyroben čerstvý na základě vaší objednávky. Prodávající v takovém případě udělá maximum proto, aby byl produkt k předání v pracovních dnech do 24 hodin od objednávky kupujícím. V závislosti na osobní dohodě obou stran a kapacitě výroby může být doba výroby i kratší. V průběhu zadávání objednávky kupující na sebe uvádí kontakt - e-mail a telefonní číslo.

VII. Odesláním objednávky kupující obdrží od prodávajícího potvrzující email o její přijetí včetně přehledu objednávky.

VIII.

IX. Kupující odesláním objednávky vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaných položek vyrobených produktů a zboží.

X. Způsob předání objednávky - objednávku kupující může vyzvednout buď v místě provozovny, nebo má kupující možnost nechat si objednané produkty a zboží dovézt, na základě předchozí telefonické domluvy.

XI. Kupní cena je splatná při převzetí vyrobených produktů a zboží, a to v hotovosti v místě provozovny nebo v hotovosti při převzetí objednávky při rozvozu na předem domluvené místo osobního odběru). Při převzetí zboží v provozovně i mimo provozovnu není možné platit platební katrou.

XII. Prodávající kupujícímu vystavuje doklad s položkovým seznamem cen veškerých dodaných výrobků a zboží.

XIII. Pro charakter vyrobených produktů a zboží, které se rychle kazí, není kupující dle § 1837 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oprávněn od smlouvy odstoupit.

XIV. V případě storna objednávky ze strany kupujícího, kdy prodávající již začal na přípravě objednávky pracovat, je kupující povinen najít kupujícího, který odkoupí jeho objednané produkty a zboží nebo přímo uhradit 100 % ceny provedené objednávky v provozovně, případně po dohodě s prodávajícím je možné uhradit převodem částky na účet prodávajícího 152 750 679 / 0600.

XV. Internet není stabilní médium, nemůžeme proto zaručit stabilní připojení na náš Ehop, stejně jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našeho Eshopu s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou být škodlivé či ohrožovat další zařízení.

XVI. Vyhrazujeme si právo k omezení přístupu na Eshop kdykoliv bez předchozího upozornění, především za účelem aktualizace a údržby našeho Eshopu.

XVII. Obsah Eshopu, který zahrnuje fotografie a texty, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva používající ochrany je výlučným vlastnictvím Pavly Jungmannové a nesmí být užívána v nejširším významu bez jejího předchozího písemného souhlasu.

XVIII. Je nepřípustné bez předcházejícího písemného souhlasu Pavly Jungmannové zahrnutí této stránky částečně či úplně na stránky třetích osob.

XIX. Údaje o kupujících se shromažďují ve formuláři při objednávce výhradně za účelem zpracování procesu objednávky a jejího dokončení.

XX. Kupující vyslovuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a následném uchováváním. Prodávající se zavazuje zabezpečit proti zneužití osobní údaje o kupujících získané přes formulář Eshopu a nepředávat tyto informace třetí osobě. Tyto informace budou sloužit výhradně k potřebám obchodní činnosti Eshopu pro vyřízení zadaných objednávek.

XXI. Kupující má právo na ochranu svých osobních údajů a také právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Opravu lze provést prostřednictvím zaslání informací emailem na adresu info@rawdobroty.cz.

XXII. Tyto podmínky dohromady spojené s vyplněním a odesláním objednávky, kterou kupující provádí na našem Eshopu, kompletují dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá z jejích částí neplatnou, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

XXIII. Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům.